Pravidlá používania


Zaradenie Vašej nehnute¾nosti do ponuky na web stránke www.podnajmy.sk je pre Vás na skúšobnú dobu 7 dní bezplatné.

Preèítajte si pozorne Všeobecné pravidlá poskytovania služieb na www.podnajmy.sk :

  1. Internetový portál www.podnajmy.sk je urèený  inzerciu súkromných osôb (nie podnikate¾ov) nehnute¾ností urèených na prenájom.
  2. Inzerent si spravuje a vymazáva ním podané inzeráty sám.
  3. Prevádzkovate¾ služby si vyhradzuje právo vymazať z ponuky akýko¾vek inzerát bez udania dôvodu, obvzlášť ten, ktorý odporuje dobrým mravom, porušuje platné zákony SR, obsahuje nepravdivé informácie.
  4. Prevádzkovate¾ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť informácií uvádzaných v inzercii a nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu a následky zverejnenia inzercie ani za následky uzavretia zmlúv a vzniku akýchko¾vek právnych vzťahov k inzerovaným nehnute¾nostiam.
  5. Pridaním inzerátu na stránku www.podnajmy.sk zároveò dávate súhlas s pridaním inzerátu na stránku www.prenajombytov.sk
  6. Inzerent poskytuje prevádzkovateľovi internetovej stránky www.podnajmy.sk osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na internetovej stránke www.podnajmy.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo inzerenta, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte.
Poskytovate¾ služby REB Real, s.r.o.,
Kontakt: email: podnajmy@podnajmy.sk

PrenajomBytov.sk
Hypoteka.link